LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 TỪ NGÀY 31/12/2018 ĐẾN 05/01/2019

Tháng Mười Hai 29, 2018 10:04 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 ( TỪ 31/12/2018 =>05/1/2019 )

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019

                                                                   Trực tuần : 1B, 4A Vệ sinh cổng trường : 4C

 

THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU

HAI 

 31/12

+ Nghỉ Tết dương lịch  
BA 

01/1/2019

+ Nghỉ Tết dương lịch  
  TƯ

02/1

+ Lên lớp

+ Đ/c Lý nhận bài thi tại PGD.

+ Các khối nộp danh sách lớp, danh sách phòng thi. (Phần tổng hợp theo mẫu Đ/c Hiền HP).

 

+ Lên lớp (Khối 4,5)

+ Tại Khu B: Khảo sát CLCHK I khối 1,2( TV + Toán). Đ/c Quế phụ trách.

NĂM

03/1

+ Lên lớp (Khối 5)

+ Tại Khu B: Khảo sát CLCHK I

khối 3,4.( TV + Toán + T .Anh).

Đ/c Hiền HP phụ trách.

+ Chấm thi: Đ/c Quế phụ trách.

+ Tại Khu B: khảo sát CLCHK I Khối 5( TV + Toán + T Anh). Đ/c Hiền HP phụ trách.

+ Chấm thi: Đ/c Quế phụ trách.

SÁU

04/1

+ Lên lớp ( Kiểm tra các môn còn lại tại lớp – Đổi chéo GV các lớp trong khối coi thi ).

 

+ Lên lớp ( Kiểm tra các môn còn lại tại lớp – Đổi chéo GV các lớp trong khối coi thi).

 

BẢY

05/1

+ Tại khu A: 100% CB,GV chấm thi, tổng hợp (Đ/c Hiền HP phụ trách).

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

THỨ ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 (NH) ĐIÊMT RƯỜNG SỐ 2 (KA) ĐIÊMT RƯỜNG SỐ 3 (KB)

TRỰC TRƯA

SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ 2 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT  
 
THỨ  3 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT  
 
THỨ 4 Đ/C LOAN Đ/C HIỀN HT   Đ/C LOAN Đ/ HIỀN HP Đ/ HIỀN HP Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C LOAN
  Đ/C QUẾ
THỨ 5 Đ/C LOAN Đ/C LOAN Đ/C TÌNH Đ/C TÌNH Đ/ HIỀN HP Đ/ HIỀN HP Đ/C LOAN    
Đ/C LÝ
THỨ 6 Đ/C LOAN Đ/C LOAN  

Đ/C HIỀN HT

Đ/ HIỀN HP

Đ/ HIỀN HP Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C LOAN
 Đ/C QUẾ
THỨ 7 Đ/C LOAN   BGH